Za bolje iskustvo promenite vaš pretraživač na Chrome, Opera ili Internet Explorer


Lovostaj

Na osnovu člana 28. Zakona o ribarstvu (»Službeni glasnik RS«, br. 35/94, 38/94 i 101/05 – dr. zakon), Ministar životne sredine i prostornog planiranja, donosi

 

 1. Ustanovljava se trajni lovostaj za sledeće vrste riba:

– moruna Huso huso;

– sim Acipenser nudiventris;

– pastruga Acipenser stellatus;

– atlantska jesetra Acipenser sturio;

– dunavska jesetra Acipenser gueldenstaedti;pustanje-stuke-ribolov- glavatica Salmo marmoratus;

– dunavska haringa Alosa caspia;

– crnomorska haringa Alosa immaculata;

– crnka Umbra krameri;

– svetlica Leuciscus souffia;

– drimski šaradan Pachychilon pictum;

– linjak Tinca tinca;

– zlatni karaš Carassius carassius;

– čikov Misgurnus fossilis;

– sve vrste roda Eudontomyzon spp.;

– sve vrste roda Lampetra spp.;

– veliki vretenar Zingel zingel;

– mali vretenar Zingel streber;

– rak rečni Astacus astacus;

– rak potočni Austropotamobius torrentium.

 

 1. Ustanovljava se lovostaj za sledeće vrste riba, i to u periodu:

 

– kečiga Acipenser ruthenus od 1. marta do 31. maja;

– mladica Hucho hucho od 1. marta do 1. septembra;

– sve vrste pastrmki: potočna Salmo trutta, drimska Salmo farioides, ohridska Salmo letnica, makedonska Salmo macedonicus, dužičasta Oncorhyncus mykiss i obe vrste zlatovčica jezerska Salvelinus alpinus i potočna Salvelinus fontinalis, od 1. oktobra do 1. marta;

– lipljen Thymallus thymallus od 1. marta do 31. maja;

– štuka Esox lucius od 1. februara do 31. marta;

– mrena Barbus barbus od 15. aprila do 15. juna;

– bucov Aspius aspius od 15. aprila do 15. juna;

– šaran Cyprinus carpio od 1. aprila do 31. maja;

– deverika Abramis brama od 1. aprila do 31. maja;

– som Silurus glanis od 1. maja do 15. juna;

– smuđ Sander lucioperca i smuđ kamenjar Sander volgensis od 1. marta do 30. aprila;

– plotica Rutilus pigus od 15. aprila do 31. maja;

– jaz Leuciscus idus od 15. aprila do 31. maja;

– klen Leuciscus cephalus od 15. aprila do 31. maja;

– skobalj Chondrostoma nasus od 15. aprila do 31. maja;

 

 1. Zabranjen je sportski ribolov mladice, svih vrsta pastrmki, obe vrste zlatovčica i lipljena tokom cele godine u vremenu od 21 do 03 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18 do 05 časa u periodu zimskog računanja vremena.

Zabranjen je sportski ribolov ostalih vrsta riba tokom cele godine u vremenu od 21 do 03 časa u periodu letnjeg računanja vremena, a od 18 do 05 časa u periodu zimskog računanja vremena, osim ako korisnik ribarskog područja drugačije ne odredi.

 

 1. Zabranjen je privredni ribolov svih vrsta riba u periodu od 1. aprila do 31. maja, osim privredni ribolov sivog tolstolobika Arystichthys nobilis, belog tolstolobika Hypophthalmichthys molitrix, amura Ctenopharyngodon idella, obe vrste američkog somića Ictalurus melas i Ictalurus nebulosus i babuške Carassius gibelio pokretnim površinskim mrežarskim alatima na udaljenosti od najmanje 30 m od obalne linije.

 

 1. Za pojedine vrste riba iz tačke 2. ove naredbe lovostaj se može ustanoviti i izvan utvrđenih rokova.

 

 1. Zabranjuje se vraćanje u vodu ulovljenih primeraka alohtonih vrsta riba: obe vrste američkog somića Ictalurus melas i Ictalurus nebulosus; babuška Carassius gibelio; sunčica Lepomis gibbosus; amurski čebačok Pseudorasbora parva; amurski spavač Perccottus glenii; beli amur Ctenopharyngodon idella; beli tolstolobik Hypophthalmichthys molitrix; sivi tolstolobik Arystichthys nobilis; sve vrste roda Neogobius i kratkokljuno šilce Syngnathus abaster.

 

 1. Zabranjuje se lov sledećih vrsta riba čija je dužina ispod:

 

– kečiga Acipenser ruthenus 40 cm;

– mladica Hucho hucho 110 cm;

– potočna pastrmka Salmo trutta 25 cm;

– dužičasta pastrmka Oncorhynchus mykiss 25 cm;

 

uhvati-pusti-ribu- ohridska pastrmka Salmo letnica 40 cm;

– drimska pastrmka Salmo farioides 25 cm;

– makedonska pastrmka Salmo macedonicus 25 cm;

– jezerska zlatovčica Salvelinus alpinus 30 cm;

– potočna zlatovčica Salvelinus fontinalis 20 cm;

– lipljen Thymallus thymallus 30 cm;

– štuka Esox lucius 40 cm;

– mrena Barbus barbus 25 cm;

– potočna mrena Barbus peloponnesius 15 cm;

– šaran Cyprinus carpio 30 cm;

– deverika Abramis brama 25 cm;

– plotica Rutilus pigus 20 cm;

– jaz Leuciscus idus 20 cm;

– skobalj Chondrostoma nasus 20 cm;

– klen Leuciscus cephalus 20 cm;

– bucov Aspius aspius 30 cm;

– nosara Vimba vimba 15 cm;

– krkuše (Gobio spp., sve vrste) 10 cm;

– som Silurus glanis 60 cm;

– smuđ Sander lucioperca 40 cm;

– smuđ kamenjar Sander volgensis 25 cm;

– grgeč Perca fluviatilis 15 cm;

– manić Lota lota 25 cm;

– rečna školjka Unio pictorum 8 cm;

– ostale školjke 6 cm.

 

 1. Ustanovljava se ograničenje ulova sportskih ribolovaca za sledeće vrste riba iz tačke 7. ove naredbe:

 

 1. a) mladica, 1 riba dnevno ili;
 2. b) kečiga, sve vrste pastrmke, lipljan, štuka, šaran, som, smuđ i smuđ kamenjar, ukupno do 3 ribe dnevno ili;
 3. v) mrena, deverika, bucov i manić, ukupno do 5 riba dnevno ili;
 4. g) plotica, jaz, skobalj i klen, ukupno do 8 riba dnevno.

 

Za ostale vrste riba iz tačke 7. ove naredbe kao i ostale autohtone vrste riba ustanovljava se dnevno ograničenje ulova na maksimalno 5 kilograma.

 

 1. Dužina ribe meri se pravolinijski od vrha gubice do sredine osnove repnog peraja, a dužina školjke meri se od jedne do druge ivice duž najduže ose ljušture.

 

 1. Riba ulovljena u toku lovostaja za tu vrstu ribe, kao i ulovljena riba čija je dužina manja od dužine određene ovom naredbom mora se odmah, na mestu ulova, vratiti u ribolovnu vodu sa što manje oštećenja.

 

 1. Odredbe ove naredbe ne odnose se na ribu koja je proizvedena u ribnjacima i na ribu koja je uvezena.

 

 1. Danom stupanja na snagu ove naredbe prestaje da važi Naredba o ustanovljavanju lovostaja za pojedine vrste riba na ribarskom području ili na delovima ribarskog područja i o zabrani lova riba koje nemaju propisanu veličinu (,,Službeni glasnik RS”, broj 100/03).
Vrh